Statut Drukuj

Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania i charakter prawny

§ 1

Klub Sportowy AZS AWF w Krakowie zwany dalej Klubem jest jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego działającą w oparciu o postanowienie § 4 Statutu Akademickiego Związku Sportowego w Polsce i działa na podstawie ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".

§ 2

Klub Sportowy AZS AWF w Krakowie działa w środowisku młodzieży akademickiej i szkolnej na terenie Krakowa a siedzibą jego jest Akademia Wychowania Fizycznego.

§ 3

Klub Sportowy AZS AWF w Krakowie działa w oparciu o Statut AZS oraz posiada własny Statut zatwierdzony przez ZG AZS. Klub Sportowy AZS AWF w Krakowie współtworzy Organizację Środowiskową AZS w Krakowie i jest jej członkiem. Klub Sportowy AZS AWF w Krakowie wpisany jest do rejestru klubów AZS i posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub Sportowy AZS AWF w Krakowie może być członkiem Polskich Związków Sportowych, oraz innych organizacji krajowych o podobnym profilu działania.

§ 5

Klub Sportowy AZS AWF w Krakowie współdziała ściśle z władzami AZS Kraków, oraz Władzami innych Wyższych Uczelni Krakowa. Opiekę nad Klubem Sportowym AZS AWF w Krakowie sprawuje Rektor AWF Kraków.

§ 6

 1. Klub Sportowy AZS AWF w Krakowie używa godła, flagi i znaczka organizacyjnego Akademickiego Związku Sportowego o barwach czarnych.
 2. Klub Sportowy AZS AWF Kraków używa pieczęci o treści: Klub Sportowy AZS AWF Kraków; oraz pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i nazwą na obwodzie o treści: Klub Sportowy AZS AWF Kraków.

ROZDZIAŁ 2

Cel i środki działania

§ 7

Celem Klubu Sportowego AZS AWF Kraków jest:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej.
 2. Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim i młodzieżowym.
 3. Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska.
 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS.
 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 6. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 7. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 9. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
 10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

§ 8

Klub Sportowy AZS AWF Kraków realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie życia sportowego na terenie uczelni AWF Kraków oraz na obszarze województwa małopolskiego.
 2. Organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów sportowych.
 3. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji.
 4. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych.
 5. Współdziałanie z Władzami Uczelni AWF Kraków i poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zapewniając swoim członkom najlepsze warunki do nauki i szkolenia sportowego, opieki lekarskiej, procesu odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz warunków socjalnych.
 6. Organizowanie obozów, zgrupowań sportowych i szkoleniowych.
 7. Zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu.
 8. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym dla uzupełnienia środków na rozwój sportu, zgodnie z zasadami określonymi przez kompetentne władze.
 10. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi za granicą o podobnym profilu działania.
 11. Współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Klub Sportowy AZS AWF Kraków zrzesza:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków uczestników.
 3. Członków honorowych.
 4. Członków wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
  1. Studenci, pracownicy i absolwenci uczelni AWF Kraków.
  2. Studenci, pracownicy i absolwenci innych Szkół Wyższych Krakowa i Małopolski.
  3. Inne osoby, nie wymienione w pkt. 1 i 2 przyjęte przez Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni członkowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla sportu akademickiego w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Zjazd. Członkowie Honorowi tworzą Konwent Członków Honorowych.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością AZS i Klubu Sportowego AZS AWF w Krakowie przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Dowodem członkostwa Klubu Sportowego AZS AWF Kraków jest legitymacja z opłaconymi składkami. Legitymacja traci ważność w przypadku zaległości w płaceniu składek za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lub ustania członkostwa Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.

§ 11

Członkostwo w Klubie Sportowym AZS AWF Kraków ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu.
 2. Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub decyzji Zarządu Klubu.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. Wybierać i być wybierani do władz Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  2. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Związku oraz korzystać z urządzeń i świadczeń AZS na zasadach określonych we właściwych regulaminach.
  3. Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu Sportowego AZS AWF Kraków i domagać się ich rozpatrzenia.
  4. Nosić odznakę z godłem Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
 3. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  2. Zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:
  1. Chronić dobre imię Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską.
  2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  4. Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  5. Systematycznie opłacać składki członkowskie.
 2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.

ROZDZIAŁ 4

Władze Klubu

§ 14

 1. Władzami Klubu Sportowego AZS AWF Kraków są:
  1. Walne Zebranie Klubu.
  2. Zarząd Klubu.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata

§ 15

Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Klubu Sportowego AZS AWF Kraków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego AZS w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
 3. Co dwa lata Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. Uchwalenie programu i wytycznych działalności Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Klubu Sportowego AZS AWF Kraków oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu Sportowego AZS AWF Kraków na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Wybór Prezesa, członków Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na krajowy zjazd AZS.
  4. Dokonywanie zmian w Statucie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  5. Rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków i członków Klubu.
  6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji i postanowień Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków w zakresie spraw członkowskich.
  7. Podejmowania uchwały w sprawie wniosków o rozwiązanie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.

§ 16

 1. W Walnym Zebraniu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków udział biorą:
  1. Z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi z tym, że każdy uprawniony ma jeden głos.
  2. Z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Klubu o ile nie zostali wybrani delegatami, oraz zaproszeni goście.
  3. W przypadku Walnego Zebrania Delegatów, udział z głosem decydującym mają delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Sekcji wg. zasad ustalonych przez Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
 2. Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków zawiadamia wszystkich członków/delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków może być zwołane:
  1. Na żądanie Zarządu Głównego AZS.
  2. Z inicjatywy Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  4. Na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Uczestnikami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu Sportowego AZS AWF Kraków są członkowie zwyczajni, względnie ich delegaci oraz członkowie honorowi.

§ 18

 1. Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków jest organem kierującym pracą Klubu w okresie między obradami Walnego Zebrania Klubu.
 2. Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków składa się z członków w liczbie 7-13 osób, spośród których wybiera się od 1-3 wiceprezesów. Dyrektor wybierany jest przez Zarząd na wniosek Prezesa.
 3. Do kompetencji Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków należy:
  1. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu AZS oraz Walnego Zebrania Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  2. Reprezentowania Klubu Sportowego AZS AWF Kraków na zewnątrz oraz działania w jego imieniu.
  3. Przestrzeganie aby działalność Klubu Sportowego AZS AWF Kraków była zgodna z potrzebami Uczelni AWF, ze Statutem Klubu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Uchwalanie planu działania, budżetu oraz programowanie rozwoju poszczególnych sekcji sportowych.
  5. Zarządzanie majątkiem Klubu Sportowego AZS AWF Kraków w granicach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny AZS.
  6. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych, w porozumieniu z Zarządem Głównym AZS i Władzami AWF Kraków.
  7. Uchwalenie regulaminu dotyczącego pracy Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  8. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
  9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
  10. Przyjęcie i zatwierdzenie drogą uchwały sprawozdania finansowego za rok ubiegły sporządzonego i przedstawionego przez biuro Klubu Sportowego AZS AWF Kraków pod kierownictwem Dyrektora Klubu.
  11. Upoważnienie członków Prezydium Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków do podpisywania umów, zobowiązań i pełnomocnictw.
 4. Posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku i jest protokołowane.

§ 19

 1. Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Karków wybiera ze swego składu Prezydium Zarządu Klubu w liczbie 3-5 członków, w tym 1-3 wiceprezesów. Ponadto w skład Prezydium wchodzi Prezes i Dyrektor Klubu.
 2. W okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków jego uprawnienia przysługują Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.
 3. Posiedzenia Prezydium Klubu Sportowego AZS AWF Kraków powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu i być protokołowane.

§ 20

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków spośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków i jego Prezydium.
  2. Przedkładanie Zarządowi Klubu Sportowego AZS AWF Kraków wniosków i zadań wynikających z kontroli.
  3. Przedstawienie Walnemu Zebraniu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu w całości lub poszczególnym jego członkom.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków i jego Prezydium.

§ 21

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński Klubu składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Klubu Sportowego AZS AWF Kraków należy:
  1. Orzekanie wniesionych spraw na zasadach w trybie określonym regulaminem Sądów Koleżeńskich AZS.
  2. Podejmowanie działań dla poszanowania przez członków Klubu Sportowego AZS AWF Kraków zasad Statutu, etyki oraz zasad współżycia społecznego w działalności AZS, jak również działań zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu AZS i Klubowi Sportowemu AZS AWF Kraków.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Klubu Sportowego AZS AWF Kraków przysługuje stronom prawo do odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego AZS w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

ROZDZIAŁ 5

Wyróżnienia i Kary

§ 22

 1. Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę dla Klubu, Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków ma prawo przyznać członkom następujące wyróżnienia:
  1. Pochwałę.
  2. Dyplom.
  3. Nagrodę.
 2. Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków może wystąpić do władz nadrzędnych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń, ustanowionych odmiennymi przepisami i regulaminami.

§ 23

 1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów AZS, regulaminu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków, naruszenie zasad współżycia społecznego działające na szkodę AZS i Klubu Sportowego AZS AWF Kraków stanowi przewinienie koleżeńskie.
 2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński Klub Sportowy AZS AWF Kraków lub Zarząd Klubu, które mogą wymierzać następujące kary:
  1. Upomnienia.
  2. Nagany.
  3. Zawieszenia w prawach członkowskich.
  4. Zakaz pełnienia funkcji we Władzach Klubu na czas określony.
  5. Wykluczenie z szeregu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
 3. W toku postępowania koleżeńskiego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 4. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

§ 24

W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych orzeka Zarząd Klubu Sportowego AZS AWF Kraków w oparciu o obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 25

 1. Majątek Klubu Sportowego AZS AWF Kraków stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Klubu Sportowego AZS AWF Kraków składają się:
  1. Składki członkowskie.
  2. Wpływy z wynajmowanych urządzeń i sprzętu oraz organizowanych imprez i zawodów.
  3. Dotacje państwowe.
  4. Dotacje, darowizny, subwencje, zapisy.
  5. Inne wpływy.
 3. W imieniu Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują: upoważnieni członkowie Prezydium Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków oraz Główny Księgowy.
 4. Zasady postępowania przy zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego określa Zarząd Główny AZS.

ROZDZIAŁ 7

Sprawy organizacyjne

§ 26

 1. Wybory do Władz Klubu Sportowego AZS AWF Kraków odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały Władz Klubu Sportowego AZS AWF Kraków są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 liczby członków /delegatów/ uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw których regulamin stanowi inaczej.
 3. Od decyzji Władz Klubu Sportowego AZS AWF Kraków przysługuje prawo odwołania się do instancji wyższej w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Władz Klubu Sportowego AZS AWF Kraków Władzom tym przysługuje prawo dokooptowania, z tym że liczby członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 5. W przypadku ustąpienia Prezesa Klubu Sportowego AZS AWF Kraków powierza kompetencje jednemu z V-ce Prezesów do czasu zwołania Walnego Zebrania nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

ROZDZIAŁ 8

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Klubu

§ 27

 1. Zmiany w Statucie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków dokonuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków lub ZG AZS większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków , większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 liczby osób uprawnionych do głosowania.
 3. Podjęta uchwała o rozwiązanie Klubu Sportowego AZS AWF Kraków podlega zatwierdzeniu przez ZG AZS.
 4. Majątek Klubu Sportowego AZS AWF Kraków po jego rozwiązaniu przechodzi na własność Zarządu Głównego AZS.
 

Klub realizuje zadania z zakresu: "Szkolenie i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego”, "Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych" współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uwaga

W piątki kierownik biura Pani Anastazja Gawron nie będzie dostępna dla trenerów i zawodników.

Partnerzy


© 2008-18 Klub Sportowy AZS AWF Kraków - wszelkie prawa zastrzeżone